THÔNG TƯ SỐ 08/2018 QUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

379
0
Share:
  • Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
  • Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
  • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Download (PDF, Unknown)

Bản mẫu file MS – Word (nhấn để tải về)

 

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply