90 mùa xuân, tiến bước dưới cờ Đảng

309
0
Share:

Edu.vov.vn – 90 mùa xuân qua, dân tộc Việt Nam tự hào với Đảng Cộng sản kiên trung với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản lĩnh và trí tuệ mẫn tiệp đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

               

          Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi bị thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta đã đứng lên đấu tranh, tìm tòi và khảo nghiệm nhiều cách thức khác nhau. Đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, đến với Cách mạng Tháng 10 Nga, vận dụng những thành tựu vĩ đại đó vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam và được nhân dân đón nhận, cách mạng nước ta có một con đường mới – con đường cách mạng vô sản. Sự phát triển của phong trào cách mạng theo con đường vô sản dẫn tới sự ra đời của ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng; An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Thực tiễn cách mạng đòi hỏi phải có sự thống nhất ba tổ chức trên thành một Đảng để lãnh đạo phong trào cách mạng đi đến thắng lợi.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (Ảnh tư liệu)

        Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long (Hồng Kông – Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Với phương châm: “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”, Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. Trong đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.

          Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960), Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, nhân dân Việt Nam có một tổ chức chính trị – xã hội chỉ đường, dẫn lối, tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại:

          Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. “Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”, phá tan sự thống trị của thực dân xâm lược hơn 80 năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta hàng mấy thế kỷ, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

          Thắng lợi của công cuộc xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945 -1954). Với quyết tâm “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, Đảng đã đề ra, tổ chức và lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế với kết quả là sự thất bại của thực dân Pháp xâm lươc mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta.

          Thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, với dã tâm biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Giơnevơ, biến miền Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của chúng. Trong hoàn cảnh đất nước tạm bị chia làm hai miền, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Khi Mỹ đưa quân vào xâm lược ở miền Nam, tiến hành chiến tranh cục bộ đánh phá các căn cứ cách mạng ở miền Nam và mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc (1964), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân hai miền “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1975), đưa cả nước đi lên CNXH. Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

          Thắng lợi của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Khi đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trước tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống nhân dân còn thiếu thốn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (1986). Những thành tựu to lớn trong hơn 30 năm đổi mới trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh, quan hệ quốc tế… đã khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một đất nước gánh chịu hậu quả nặng nề bởi chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch bao vây, cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã dần khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam trở thành một nước tiến hành đổi mới thắng lợi theo định hướng XHCN. Nhân dân, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam – người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Việt Nam đổi mới từng ngày

      Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên VOVedu càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh và trí tuệ lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, hội nhập và thịnh vượng.

Đảng bộ VOVedu

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply