TRƯỜNG CĐ PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách đơn vị

TS. Nguyễn Văn Sơn

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Đức Uyên