TRƯỜNG CĐ PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I

HIỆU TRƯỞNG 

TS. Phạm Hoài Nam

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Văn Sơn

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Đức Uyên